Tên game: Tải 라스트오리진 v1.1.3 Mod RQ [APK]

– Phiên bản: 1.1.3

– Cập nhật: April 3, 2019

– Kích thước: [kichthuoc]

– Cần Root: 88MB

– Cần OBB: [obb]

Get 라스트오리진 on Google Play

Chức năng mod: 

[chucnang]

[chucnang2]

Hướng dẫn cài đặt:

Đối với thiết bị đã root hoặc chưa root:
1- Gỡ bỏ phiên bản đã cài trước đó
2- Tải xuống và cài đặt APK đã sửa đổi.
3- Thưởng thức

Đối với trò chơi có obb hoặc dữ liệu:
1- Tải xuống tệp OBB hoặc tệp DATA và giải nén tệp zip
2- Tải xuống phiên bản mod
3- Di chuyển OBB Files (thư mục com.xxx ) đến thư mục Android/OBB trên thiết bị của bạn
– Hoặc di chuyển Data files (thư mục com.xxx) đến Android/data trên thiết bị của bạn

4- Cài đặt phiên bản mod đã tải về trước đó
5- Thưởng thức

Giới thiệu về Tải 라스트오리진 v1.1.3 Mod RQ [APK]

▣ Please check the announcement in the official cafe ~!

▣ Introduction

Highly Strategy RPG! Lead your last war to victory with your own squad and strategy!

– Deprive the enemy of opportunity! Individual turn system and grid battlefield

A charming strategic grid stage and a special individual turn system await you.

Use your turn strategy system and battlefield to defeat your enemies without hurting your friends!

– The fun of squad nurturing – Sophisticated formation and upbringing

Place your character on each of the nine grids by exploiting the features of each unit.

Create the strongest squad by cultivating the characters and skills you deployed!

– The Story of a Destroyed World ~ Campaign and Story Stage

Go through a variety of funny stories.

Find the clues of the destruction of the world, the destruction of the world, and the clues of human revival!